בס”ד

heber

הולדתו

הרה”ח הר’ ישראל צבי הלוי הבר ע”ה, נולד בי’ בכסלו תרפ”ד בלודז’ שבפולין, לאביו הרב חיים אליעזר הלוי, ואמו מרת שרה, בת הרב משה מנחם זיידרמן. הוריו נמנו על המשפחות הנכבדות של חסידי אלכסנדר, ובתקופה בה נולד, הם התקרבו לליובאוויטש.

“דער לאדז’אר תמים”

חסיד ותמים אמתי היה הרב ישראל צבי מימי נערותו עד ימי זקנותו. כל מעשיו עשה בפנימיות ובתמימות אמתית, ויחד עם זה חונן בפקחות וכשרון נדיר. וכמדומה, אשר הכינוי שכנהו הרבי בעצמו, בשם: “דער לאדז’אר תמים” (ה’תמים’ מלודז’), מתאים מאד לתכונתו, כי לאדז’ר הוא כינוי לפקחות ויחד עם זה הוא תמים אמתי, עליו כתב הרבי הרי”יץ נ”ע (ניסן, תש”ד):
“ידידי ותלמידי היקר והנעלה בעל כשרונות מצוינים ושקדן טוב ותיק וחסיד איש ירא אלוקים”

על שלושה דברים העולם עומד

מצוין היה בשלושת העמודים שעליהם העולם עומד, מתמיד גדול היה בלימודו כל שנות חייו, עובד ה’ היה בתפילתו, חן מיוחד היה לו בהיותו מתפלל לפני הצבור, ויחד עם זה עסק במרץ בגמילות חסדים שהקים לכבוד אביו וחמיו.

אוהב ואהוב היה על הבריות, את כולם קבל בסבר פנים יפות ותמיד נסך חיוך נעים על פניו, על הדרת הפנים המיוחדת הזו, אמר לו הרבי: ‘אתה והציור שלך’ תסתובבו ברחובות רומניה (מאז הקפיד הרב הבר, לא ללכת ברחובות צדדים המקצרים את הדרך, אלא, ברחובות ראשיים), מקושר היה בכל נימי נפשו אל הרבי ולהוראותיו, פעיל היה בכל ה”מבצעים” והכל עשה בפשטות ובצניעות, ביראת שמיים ובלי בליטות.

שליחות ברומניה הקומוניסטית

בברכת הרבי נסע לרומניה כדי לכהן כשוחט, בקהילות היהודיות, אלא שמלבד היותו שוחט, עסק בהפצת היהדות והחסידות, בעידוד ובהכוונת הרבי. בתום שנתיים חזר לארץ הקודש, וכעבור מספר שנים, שב בשנית לרומניה והפעם כשליח הרבי, אולם כלפי השלטונות, נותר בתפקידו הקודם – שוחט של הקהילה המקומית.

היה עליו לפסוע בזהירות המרבית בין הטיפות כדי להפיץ את אור היהדות והחסידות, שכן השלטון הקומוניסטי, הצר את פעולות הדת. חרף המעקבים הצמודים, הצליח הרב הבר, בצורה חכמה לפעול לקירוב יהודים, אשר אצל רבים מהם הוא היה הקשר היחיד שלהם עם היהדות, תפקיד מורכב זה הוטל על הרב ישראל צבי הבר, שהיה איש אמת וחסיד המקושר בלב ונפש לרבותינו נשיאנו.

קרובים מיוחדים בתשרי הראשון

מרשימותיו:

“לתשרי תשכ”ו, נסעתי בפעם הראשונה לרבי, במהלך שהותי בחצר הרבי, נכנסתי מספר פעמים ליחידות. ב’יחידות’ הראשונה מסרתי לרבי, מספר דפים של שאלות שונות, ובקשות שלי ושל אלו אשר שלחו עמי, ובנפרד מסרתי לרבי פתק, ובו שאלתי בעניינים הרוחניים שלי. בין היתר כתבתי שם, כי אם הרבי מקרב אותי, זה יהיה טובת רבים, כי הרבה יודעים שנסעתי לרבי, הרבה מהשכונה בתל אביב ועוד… על כך הגיב הרבי:

“מה שאתם אומרים שזה יהיה טובת רבים, מספיק לי טובתכם אתם!”

חתן הרב בליזינסקי hebe2

בהגיעו לפרק האיש מקדש, הציעו לו את תבלחט”א הגב’ צפורה, בתו של החסיד הנודע, המשפיע, הרב מאיר בליזינסקי, פרטי ההצעה הועברו אל הרבי הרייץ והמענה החיובי הגיע במברק מב’ תמוז תש”ג:

 “אני מאשר את השידוך ומאחל מזל טוב”

הכלה זכתה לקבל אגרת מהרבי הרייץ, ובו מברכה בקשר לבואה בקשרי השידוכין, ובו נכתב ביטוי מיוחד בעבורה:

“הנני רואה בך בינה יתירה ודעת ישרה”

הגב’ צפורה הבר, הייתה למעלה משישים שנה עזר לבעלה, וגם בשנים קשות מצד הפרנסה וכיו”ב ידעה לכלכל דרכה ולדאוג לבעלה ולילדיה. עמדה לו לעזר בשליחות להאיר את חשכת הגלות הרומנית. הייתה ממייסדות חב”ד בארץ הקודש והמשיכה עוד רבות בשנים במינוף הפעילות של ארגון נשי ובנות חב”ד מתוך מסירות, אחריות, התקשרות ויעילות.

זכה ב”ה להעמיד דור ישרים מבורך, חסידים, מקושרים, ראשי ישיבות ושליחים!

קרן זו הוקמה לע”נ של הרה”ח הר’ ישראל צבי הלוי הבר על ידי בני משפחתו וידידים

נלב”ע ביום ט”ו כסלו תשס”ז

ת.נ.צ.ב.ה.